Studiebegeleiding

Werkwijze

Bij de aanmelding wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Intakegesprek (gratis).
2. Onderzoek.
3. Bespreken samenwerkingsovereenkomst.
4. Begeleiding.
5. Evaluatiemomenten.

1. Intakegesprek (gratis)

Na de aanmelding zal er zo spoedig mogelijk een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Tijdens dit gesprek wordt er besproken wat de uitdagingen en de mogelijkheden zijn. Door middel van een vragenlijst brengen we de situatie zo goed mogelijk in kaart. Een intakegesprek duurt maximaal één uur.

Tijdens het intakegesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  •  Wat zijn de verwachtingen van de studiebegeleiding?
  • De leergeschiedenis van de leerling.
  • De leervragen en onderwijsbehoeften.
  • De doelstelling van de begeleiding.
  • De begeleidingstijden.
  • De tariefstelling.

Voor leerlingen die studeren op de basisschool:
Na het intakegesprek zal ik contact opnemen met de leerkracht(en) op de basisschool, zodat de begeleiding van Juf Michelle wordt afgestemd op de schoolsituatie.

2. Onderzoek

Om te kijken hoe het begeleidingsplan er uit zal gaan zien, zullen er testen en onderzoeksgegevens verzameld worden. Deze worden vanuit school verkregen. Daarnaast neem ik tijdens de begeleiding testen af, deze zijn gebaseerd op de beginsituatie van de leerling.

3. Bespreken samenwerkingsovereenkomst

Na het intakegesprek en na drie begeleidingsmomenten zal de samenwerkingsovereenkomst worden besproken. Tijdens dit overlegmoment komt de verwachting van de duur van de begeleiding aan de orde. Daarnaast staan de leerdoelen centraal. Wat willen we bereiken met de begeleiding? De samenwerkingsovereenkomst is te allen tijde opzegbaar.

Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een methode, zoals:

4. Begeleiding

De leerling komt (meestal) één keer per week op een vastgesteld tijdstip naar de leslocatie. De begeleidingstijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op het rooster van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens schooltijden een tijdstip af te spreken (in overleg met de school). Meestal krijgt de leerling, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), oefeningen voor thuis mee naar huis. Soms is een leer- of gedragstoornis (zoals dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, NLD of ASS) de oorzaak van achterstanden. Als tijdens de begeleiding een vermoeden rijst van een onderliggend probleem, zal er doorverwezen worden voor nader onderzoek.

5. Evaluatiemomenten

Tijdens een evaluatiemoment vindt er een persoonlijk/telefonisch gesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), de leerling en Juf Michelle. De samenwerkingsovereenkomst wordt dan bijgesteld of afgerond.

Drie evaluatiemomenten per schooljaar:

  • Rond de eerste schoolweek
  • Rond de kerstvakantie
  • Rond de laatste schoolweek