Studiebegeleiding

Privacybeleid

Privacyverklaring Juf Michelle Studiebegeleiding

voor kind, jongere en hun ouders/verzorgers

Juf Michelle Studiebegeleiding hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers na afsluiten nog vijftien jaar te bewaren.
De gegevens die Juf Michelle Studiebegeleiding van u nodig heeft om de hulpverlening op te kunnen starten en uit te kunnen voeren:

  • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, BSN-nummer) en contactgegevens (adres, telefoonnummers en e-mailadressen van ouder(s)/verzorger(s)):
    De persoonsgegevens en contactgegevens zijn nodig om uw kind formeel aan te melden en de hulpverlening mogelijk te vergoeden. Wanneer deze gegevens er niet zijn, is het niet mogelijk om met hulpverlening te starten.
  • Naam van de school:
    De naam van de school wordt gevraagd, omdat het soms noodzakelijk is om contact te leggen met de school van uw kind (natuurlijk met toestemming van u).
  • Gegevens rondom (ouderlijk) gezag:
    De gegevens rondom ouderlijk gezag zijn noodzakelijk, omdat het gezag aangeeft wie er zeggenschap heeft over een kind tot 18 jaar. Degene die het gezag heeft, is wettelijk vertegenwoordiger. Dit wil zeggen dat hij/zij de belangrijke beslissingen in de opvoeding neemt, zoals wel of geen begeleiding of behandeling. Voor de start van een hulpverleningstraject (zowel diagnostiek als behandeling) bij Juf Michelle Studiebegeleiding is er toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk. Wanneer één van beide ouders geen gezag meer heeft, zijn wij verplicht hierover officiële documenten te ontvangen (door u op te vragen uit het Centraal Gezagsregister).

Alle bovenstaande gegevens worden aan u gevraagd middels een inschrijfformulier. De gegevens worden in een digitaal cliëntregistratiesysteem vastgelegd, welke beveiligd is volgens de laatste wet- en regelgeving. De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hiervoor toestemming verleend. Daarnaast werkt de praktijk volgens de beroepscode van het NVO/NIP waarbinnen een geheimhoudingsplicht geldt.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Delen met derden

Juf Michelle Studiebegeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van uitwisseling van gegevens is Juf Michelle Studiebegeleiding verplicht u hiervan op de hoogte te stellen en toestemming aan u te vragen middels een toestemmingsformulier. Juf Michelle Studiebegeleiding zal nooit gegevens delen zonder expliciete toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Een wijziging of intrekking van uw gegevens zal ook worden doorgegeven aan eventuele derden met wie uw informatie met uw toestemming is gedeeld.

Beveiligen

Juf Michelle Studiebegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een Studieportaal. Daarnaast maakt onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u altijd even met ons bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Team
Juf Michelle Studiebegeleiding

Beekstraat 49
5821 CK Vierlingsbeek.
info@jufmichelle.nl
www.jufmichelle.nl
06 – 46 01 49 29

Vierlingsbeek, 25-03-2019